Пошук по сайту
Авторизація
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Періодика
Медична інформатика та інженерія
Партнери
Поиск информации по диагнозу / Med And Me Издательский дом ЗАСЛАВСКИЙ Zepter
Технічна підтримка

Нормативно-правова база в науці, інноваціях та науковій діяльності
Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України, закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціальною розвитку України».


Конституція України

Правові передумови державної інноваційної політики закладені в Конституції України, в якій стаття 54 гарантує громадянам свободу наукової, технічної та інших видів творчої діяльності, захист інтелектуальної власності, авторських прав. Стаття 116 зобов'язує Кабінет Міністрів України забезпечувати здійснення економічної політики у сфері освіти, науки і культури. Згідно з пунктом 4 цієї ж статті Кабмін розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного і культурного розвитку України.

 

Стаття 41.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Стаття 54.

Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.

Культурна спадщина охороняється законом.

Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.

Стаття 116.

Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України.

(Стаття 116 в редакції, що діяла до внесення змін Законом N 2222-IV від 08.12.2004. Див. Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010)


Закони України

Про наукові парки

Документ 1563-17, остання редакцiя вiд 14.07.2011 на пiдставi 3524-17, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1563-17

 

За оцінками експертів, в Україні налічується близько 40-60 територій, де доцільно створювати технополіси та технопарки.

 

Про інвестиційну діяльність

Документ 1560-12, поточна редакцiя вiд 12.06.2011 на пiдставi 3038-17, чинний

(Увага! Остання подiя - Редакція вiдбудеться 01.01.2012 на пiдставi 3461-17)

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12&print=1

 

Про науково-технічну інформацію

Документ 3322-12, остання редакцiя вiд 09.05.2011 на пiдставi 2938-17, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3322-12&print=1

 

Про наукову і науково-технічну діяльність

Документ 1977-12, остання редакцiя вiд 06.01.2011 на пiдставi 2745-17, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12

 

Законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні започатковане Законом України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності». Цей закон з часом зазнав змін, і в 1998 році був прийнятий новий закон «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Крім зазначених документів, важливе місце посідає «Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України», яка містить головні цілі, вказує пріоритетні напрямки та принципи державної науково-технічної політики, механізми прискореного інноваційного розвитку, орієнтири структурного формування науково-технологічного потенціалу та його ресурсного забезпечення.

 

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій

Документ 143-16, остання редакцiя вiд 01.01.2011 на пiдставi 2756-17, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=143-16

 

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Документ 2623-14, остання редакцiя вiд 12.10.2010 на пiдставi 2519-17, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-14

www.president.gov.ua/documents/12343.html

 

Про інноваційну діяльність

Документ 40-15, остання редакцiя вiд 23.06.2010 на пiдставi 2314-17, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15&print=1

 

В Україні створена важлива законодавча база для здійснення і розвитку інноваційної діяльності (близько 70 документів), але все ж за кількістю і якістю нормативних законодавчих актів вона поступається подібним системам у розвинутих країнах світу. Формування в Україні інноваційної моделі економічного зростання потребує сприяння держави у створенні та ефективному функціонуванні інноваційної інфраструктури, особливо на міжгалузевому та регіональному рівнях. Створення інфраструктури інноваційної діяльності, комерціалізація результатів НДДКР, збереження розвинутої мережі малого інноваційного підприємництва є одним із небагатьох шляхів відновлення економіки, розвитку науки і освіти.

На даний час процес створення інноваційних організаційних структур, незважаючи на досить потужний науковий і промисловий потенціал та перспективність розвитку для багатьох регіонів України, знаходиться ще на початковій стадії і має досить несистематичний і епізодичний характер.

В умовах ринкової економіки ефективний розвиток підприємств на тривалу перспективу можливий лише при врахуванні досягнень науково-технічного прогресу. Тому розвиток інноваційної сфери, через яку просуваються у виробництво інноваційні досягнення, є особливо актуальним, оскільки вимагає серйозної уваги та вивчення. Без гнучкого управління інноваціями, яке є рушійною силою його розвитку, неможлива тривала стабільність ефективного виробництва.

У зв'язку з цим досить гострою є проблема своєчасного просування інноваційних можливостей, концентрації ресурсів, оперативного управління інноваційним процесом при мінімальному ризику від неправильного вибору інноваційного напрямку. Стратегія управління інноваціями має бути складовою загальної стратегії управління розвитком підприємства, а саме питання вибору та оцінки інноваційних стратегій має бути центральним у проблемі тривалого розвитку підприємства.

Більш конкретно суть інноваційного менеджменту розкривається в його функціях, до яких можна віднести:

  • управління процесами створення нових знань;
  • управління творчим потенціалом тих, хто створює нові знання;
  • управління освоєнням нововведень;
  • управління соціальними та психологічними аспектами нововведень.

 

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Документ 433-15, остання редакцiя вiд 14.07.2009 на пiдставi v018p710-09, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15

 

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціальною розвитку України

Документ 1602-14, редакцiя вiд 23.03.2000, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602-14

 

Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності"

Документ 284-14, редакцiя вiд 01.12.1998, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=284-14

 

Законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні започатковане Законом України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності». Цей закон з часом зазнав змін, і в 1998 році був прийнятий новий закон «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Крім зазначених документів, важливе місце посідає «Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України», яка містить головні цілі, вказує пріоритетні напрямки та принципи державної науково-технічної політики, механізми прискореного інноваційного розвитку, орієнтири структурного формування науково-технологічного потенціалу та його ресурсного забезпечення.

 

Про наукову і науково-технічну експертизу

№ 51/95-ВР, 10.02.1995, чинний 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1086.50.0

Постанови Верховної Ради України

 

Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України 17 червня 2009 року

За загальною редакцією професора В. І. Полохала

Київ Парламентське видавництво 2009

http://www.in.gov.ua/files/content/binder15454.pdf

 

Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні

Документ 1786-15, редакцiя вiд 16.06.2004

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1786-15


Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України

Документ 916-14, редакцiя вiд 13.07.1999

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=916-14

 

Крім вищезазначених нормативних документів, важливе місце посідає «Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України», яка містить головні цілі, вказує пріоритетні напрямки та принципи державної науково-технічної політики, механізми прискореного інноваційного розвитку, орієнтири структурного формування науково-технологічного потенціалу та його ресурсного забезпечення.

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Положення про дослідницький університет

від 17.02.2010 р. № 163

Документ 163-2010-п, редакцiя вiд 06.09.2010 на пiдставi 786-2010-п, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=163-2010-%EF

 

Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ

від 07.04.98 № 469 

Документ 469-98-п, редакцiя вiд 04.08.2010 на пiдставi 675-2010-п

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=469-98-%EF

 

Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2012 роки

від 19 вересня 2007 р. № 1155 

Документ 1155-2007-п, редакцiя вiд 30.09.2009 на пiдставi 1000-2009-п, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1155-2007-%EF

 

Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер

від 04.06.2008 р. № 520

Документ 520-2008-п, редакцiя вiд 04.06.2008, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=520-2008-%EF

 

Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання від 18 лютого 1997 р. № 174 

Документ 174-97-п, редакцiя вiд 05.12.2007 на пiдставi 1394-2007-п

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=174-97-%EF

 

Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій

від 01.08.2007 р. № 995

Документ 995-2007-п, редакцiя вiд 01.08.2007, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995-2007-%EF

 

Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Порядку державної реєстрації несекретних завершених технологій

11.12.2002 N 696

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2003 р. за № 251/7572

наказ МОН України від 11.12.02 N 696

 

В останні роки в Україні за різними науково-технічними програмами створено значну кількість зразків конкурентноспроможної продукції та сучасних технологій, але їх використання в суспільному виробництві дуже обмежене. Наявність інформації про існуючі технології надасть керівникам підприємств та потенційним інвесторам додаткові можливості для своєчасного визначення напрямків реструктуризації та подальшого розвитку підприємства, а також дозволить знайти об'єкти для ефективних капіталовкладень.

 

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

№ 522 від 07.11.2000 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167

http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d109.htm

 

Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

27.10.2008 № 977 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 р. за № 312/16328 

http://news.yurist-online.com/laws/3391/

 

Про затвердження складу Наукової ради МОН та секцій за фаховими напрямами

від 27.11.2008 р. № 1075 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.2331.0

 

Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації

від 01.06.2006 р. № 422

Документ z1197-06, редакцiя вiд 01.06.2006, чинний

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1197-06

 

 

Розділ підготувала та курує д.м.н. Лущик У.Б.


Нормативно-правова база в науці, інноваціях та науковій діяльності
Новини
03.03.2023  Науково доведено: через смартфони ви можете старіти швидше
24.02.2023  Стимуляція спинного мозку відновлює постінсультну функцію рук
17.02.2023  Вчені відкрили здатність жирної їжі руйнувати мозок
10.02.2023  В Індії розробили неінвазивний тест, який використовує штучний інтелект для виявлення раку молочної залози
01.02.2023  Як спостереження за світанками та заходами сонця впливає на здоров'я – вчені
25.01.2023  Аналіз крові для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера розробили вчені
18.01.2023  Людина з серцем свині. Пацієнту вперше пересадили серце тварини
11.01.2023  Вчені пояснили, чому оливкову олію варто пити ложками
21.11.2022  Вчені виявили ще одну причину високого ризику атеросклерозу
18.11.2022  Імплантована помпа доставила протиракові ліки у пухлини мозку
16.11.2022  Шум вночі може бути причиною безсоння та серцево-судинних захворювань
14.11.2022  ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ: ТИПИ, СИМПТОМИ, УСКЛАДНЕННЯ
11.11.2022  Виявилося, в епідемії ожиріння винен лише один тип їжі
09.11.2022  Проказа: давня хвороба, здатна регенерувати органи
07.11.2022  "Чарівні гриби" можуть лікувати важку депресію
04.11.2022  Нове випробування пропонує переваги CV з EPA: RESPECT-EPA
02.11.2022  Майже 500 українських медиків завершили навчання з тактичної медицини
01.11.2022  Чи можна людям з діабетом пити алкоголь
31.10.2022  Знайдено овоч, здатний знизити цукор у крові відразу на 20%
28.10.2022  Людська печінка може працювати 100 років
HINARI
PubMed