Пошук по сайту
Авторизація
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Періодика
Медична інформатика та інженерія
Партнери
Поиск информации по диагнозу / Med And Me Издательский дом ЗАСЛАВСКИЙ Zepter
Технічна підтримка

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рікРОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 316/2013-рп

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року №315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року №444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року №1210 «Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 316/2013-рп

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року №315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року №444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року №1210 «Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених»

Призначити на 2013 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

АРТЕМЕНКУ Сергію Вікторовичу - 1979 року народження, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Одеської національної академії харчових технологій для проведення наукового дослідження «Властивості надкритичних нанофлюїдів - нових робочих середовищ для екологічно безпечних технологій»

БІЛОМУ Ростиславу Олександровичу - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, вченому секретареві Інституту біології клітини Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Нова технологія діагностики автоімунних захворювань за зміною глікозилювання імуноглобулінів крові»

БОНДАР Ксенії Михайлівні - 1980 року народження, кандидатові геологічних наук, докторантові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Сучасні геофізичні технології при дослідженні взаємозв'язків між природними та історичними процесами в житті давніх культурних спільнот»

БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні - 1986 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Молекулярні механізми точкових мутацій ДНК, спричинених окисненням її пуринових основ: модельне квантово-хімічне дослідження»

БРОВАРЦЮ Олександру Олександровичу - 1984 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного університету біоресурсів і природокористування України для проведення наукового дослідження «Розробка сучасних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь»

ВОЛИНЮКУ Дмитру Юрійовичу - 1982 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Розроблення сонячних комірок на основі наногібридних органо/неорганічних сенсибілізованих структур»

ГОРДЄЄВІЙ Інні Олександрівні - 1984 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові Національної металургійної академії України для проведення наукового дослідження «Методологічні основи адаптаційної здатності системи управління проектами та програмами до ризиків»

ГОШОВСЬКІЙ Юлії Володимирівні - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Експресія та функціональне значення мітохондріальних роз'єднувальних білків UСР2 і UСРЗ при старінні та ішемічному пошкодженні серця»

ДОЦЕНКУ Євгену Романовичу - 1984 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення наукового дослідження «Дослідження неруйнівних методів оцінки деградації мікроструктури та фізико-механічних характеристик конструкційних сталей металоконструкцій тривалої експлуатації»

ЄВСТІГНЄЄВУ Владиславу Павловичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, начальникові відділу Регіонального центру з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим для проведення наукового дослідження «Єдина система комплексного аналізу морських гідрометеорологічних і глобальних кліматичних даних для вирішення прикладних задач і наукових досліджень в області гідрометеорології і кліматології»

ЄГОРОВІЙ Діні Євгеніївні - 1984 року народження, кандидатові хімічних наук, доцентові Українського державного хіміко-технологічного університету для проведення наукового дослідження «Створення лікарських форм з протипухлинною активністю на основі кластерних сполук диренію (III)»

ЖУК Тетяні Сергіївні - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, асистентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» для проведення наукового дослідження «Біосумісні амфіфільні полімери модифіковані діамондоїдами»

ІВАНЧЕНКО Анні Володимирівні - 1985 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Дніпродзержинського державного технічного університету для проведення наукового дослідження «Проект ефективної технології очистки міських стічних вод з високим вмістом фосфатів до європейських норм з одержанням органо-мінеральних фосфорних добрив»

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - 1982 року народження, докторові фізико-математичних наук, начальникові відділу навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» для проведення наукового дослідження «Структурні властивості притягуючих множин деяких нелінійних крайових задач геофізики і механіки»

КИРІЄНКУ Павлу Івановичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Розроблення ефективних каталізаторів для процесів селективного відновлення оксидів азоту оксигенатами та окиснювальної конверсії природного газу з одержанням синтез-газу регульованого складу»

КЛИМИШИНУ Дмитру Олександровичу - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України для проведення наукового дослідження «Біотехнологія виробництва протипухлинного антибіотика ногаламіцину»

КОСОГІНІЙ Ірині Володимирівні - 1982 року народження, кандидатові технічних наук, асистентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» для проведення наукового дослідження «Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології очищення стічних вод від барвників з утилізацією осадів водоочищення»

КОТЛЯРУ Олександру Володимировичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Формування та властивості гетерогенних квантових наноутворень твердого гелію»

КРАВЧЕНКО Катерині Олександрівні - 1984 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля для проведення наукового дослідження «Розроблення нових методів та засобів проектування та технології експлуатації ресурсозберігаючого транспортного засобу»

КРАВЧУКУ Володимиру Петровичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Динаміка топологічних збурень в наномагнетиках зі складною геометрією»

ЛЕВИЦЬКІЙ Олені Олександрівні - 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Квантова електродинаміка лептонів в двохмодовому імпульсному лазерному полі»

ЛЯШЕНКУ Якову Олександровичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Сумського державного університету для проведення наукового дослідження «Термодинамічна теорія прослизання по границям зерен у проблемі надпластичності наноструктурованих металів»

МОСКВІТІНІЙ Юлії Костянтинівні - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Оптимізація балансу енергії та частинок у плазмі термоядерного реактора»

НЕБЕСНОМУ Роману Володимировичу - 1985 року народження, кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Розроблення альтернативного ресурсозберігаючого та екологічно безпечного методу одержання акрилатних мономерів, що ґрунтується на використанні власних сировинних ресурсів України»

НОРКІНУ Богдану Володимировичу - 1980 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Дослідження математичних моделей оптимізації страхового бізнесу та їх реалізація на паралельних обчислювальних системах»

ПАЛЬЧИКОВУ Віталію Олександровичу - 1982 року народження, кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара для проведення наукового дослідження «Нові гетероциклічні сполуки, анельовані або заміщені поліциклічними каркасними фрагментами. Синтез та in vivo активність»

ПАНЧУКУ Ростиславу Руслановичу - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біології клітини Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Молекулярний дизайн, синтез і механізми біологічної дії нових сполук на основі 4-тіазолідонів»

ПОЛОВКОВИЧУ Святославу Володимировичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, асистентові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Синтез нових біологічно активних похідних 1,3,5-триазину»

ПУЛАТОВІЙ Надії Григорівні - 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Науково-дослідного інституту «Кримська астрофізична обсерваторія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Нові методи визначення мас центральних чорних дір в активних ядрах галактик»

РУДИКУ Віктору Петровичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, спеціалістові Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення наукового дослідження «Нові перспективні композитні системи на основі полімерів і нанокристалів фероїків та оксиду цинку для потреб функціональної електроніки»

САВІЦЬКОМУ Денису Павловичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Отримання та регулювання реологічних властивостей висококонцентрованих вуглевмісних паливних дисперсних систем»

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу - 1977 року народження, докторові фізико-математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Ефективні алгоритми для нескінченновимірних варіаційних нерівностей та задач оптимального керування»

СКОРОХОДІ Тарасу Володимировичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, асистентові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Нові олігомерні носії та нанорозмірні системи цільової доставки лікарських препаратів»

СОЛДАТКІНУ Олександру Олексійовичу - 1982 року народження, кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біологи і генетики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Розробка біосенсорних тест-систем та підходи до покращення їхніх аналітичних характеристик»

СОЛОВ’Ю Сергію Олександровичу - 1982 року народження, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Підвищення несучої здатності експлуатованих зварних металоконструкцій високочастотною механічною проковкою»

СОЛОПАНУ Сергію Олександровичу - 1982 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Синтез та дослідження властивостей нанорозмірних слабкоагломерованих протон- та кисень-провідних оксидних матеріалів і структур типу «ядро-оболонка» на їх основі»

ТАШИРЕВІЙ Ганні Олександрівні - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Антарктичні екстремофільні мікроорганізми як основа нових поліфункціональних біотехнологій»

ХАЛАВЦІ Юрію Богдановичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, асистентові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для проведення наукового дослідження «Багатошарові наноструктури металів та напівпровідників для перетворення сонячної енергії»

ЧОПОРОВУ Сергію Вікторовичу - 1985 року народження, кандидатові технічних наук, завідувачеві лабораторії Запорізького національного університету для проведення наукового дослідження «Математичне моделювання складних геометричних об’єктів з використанням технологій паралельних розрахунків»

ШЕВЧЕНКУ Георгію Михайловичу - 1979 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Статистичний і стохастичний аналіз мультидробових та змішаних моделей із застосуваннями до актуальних прикладних задач»

ШКРАБАКУ Олександру Анатолійовичу - 1982 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Ефекторні властивості каліксаренів щодо АТР-гідролазних йон-транспортуючих систем плазматичної мембрани гладеньком'язових клітин»

ЯВОРСЬКОМУ Максиму Олександровичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, заступникові декана Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського для проведення наукового дослідження «Керування фундаментальними характеристиками сингулярностей електромагнітного поля у періодично збурених оптичних волокнах та оптоволоконних масивах».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

4 жовтня 2013 року
Джерело: Українські науковці у світі

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік
Новини
03.03.2023  Науково доведено: через смартфони ви можете старіти швидше
24.02.2023  Стимуляція спинного мозку відновлює постінсультну функцію рук
17.02.2023  Вчені відкрили здатність жирної їжі руйнувати мозок
10.02.2023  В Індії розробили неінвазивний тест, який використовує штучний інтелект для виявлення раку молочної залози
01.02.2023  Як спостереження за світанками та заходами сонця впливає на здоров'я – вчені
25.01.2023  Аналіз крові для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера розробили вчені
18.01.2023  Людина з серцем свині. Пацієнту вперше пересадили серце тварини
11.01.2023  Вчені пояснили, чому оливкову олію варто пити ложками
21.11.2022  Вчені виявили ще одну причину високого ризику атеросклерозу
18.11.2022  Імплантована помпа доставила протиракові ліки у пухлини мозку
16.11.2022  Шум вночі може бути причиною безсоння та серцево-судинних захворювань
14.11.2022  ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ: ТИПИ, СИМПТОМИ, УСКЛАДНЕННЯ
11.11.2022  Виявилося, в епідемії ожиріння винен лише один тип їжі
09.11.2022  Проказа: давня хвороба, здатна регенерувати органи
07.11.2022  "Чарівні гриби" можуть лікувати важку депресію
04.11.2022  Нове випробування пропонує переваги CV з EPA: RESPECT-EPA
02.11.2022  Майже 500 українських медиків завершили навчання з тактичної медицини
01.11.2022  Чи можна людям з діабетом пити алкоголь
31.10.2022  Знайдено овоч, здатний знизити цукор у крові відразу на 20%
28.10.2022  Людська печінка може працювати 100 років
HINARI
PubMed