Пошук по сайту
Авторизація
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Періодика
Медична інформатика та інженерія
Партнери
Поиск информации по диагнозу / Med And Me Издательский дом ЗАСЛАВСКИЙ Zepter
Технічна підтримка

Медична інформатика та інженерія

Журнал "Медична iнформатика та iнженерiя" засновано в 2007 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на iнформування працiвникiв галузi охорони здоров'я України, науковцiв, викладачiв медичних вищих навчальних закладiв, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю та громадськостi про результати наукових дослiджень з медичної iнформатики та iнженерiї, про сучаснi тенденцiї й процеси iнформатизацiї, що вiдбуваються в медичнiй галузi Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

Інформація для авторів журналу «Медична інформатика та інженерія»

Програмними цілями науково-практичного журналу «Медична інформатика та інженерія» є інформування працівників галузі охорони здоров’я України, науковців, викладачів медичних вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослідних інститутів медичного і біологічного профілю та громадськості про результати фундаментальних і прикладних досліджень з медичної інформатики та інженерії, про сучасні тенденції й процеси інформатизації, що відбуваються в медичній галузі.

Журнал «Медична інформатика та інженерія» приймає до публікації статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, що містять оригінальні матеріали досліджень, що стосуються наступних тем:

 1. Інформатизація системи охорони здоров’я.
 2. Медичні інформаційні, експертні та інтелектуальні системи.
 3. Інформаційні технології системних досліджень в медицині та біології. 
 4. Проблеми управління в медичних та біологічних системах.
 5. Госпітальні інформаційні системи.
 6. Оптимізація управління процесами профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих.
 7. Телемедичні технології.
 8. Математичне моделювання в медицині, фармакології та біології.
 9. Доказова медицина.
 10. Медична інженерія та електроніка.
 11. Інформаційні технології отримання, збереження, передачі та аналізу медичної та біологічної інформації.
 12. Отримання та аналіз медичних та біологічних зображень і сигналів.
 13. Комп’ютерна діагностика захворювань і комп’ютерне прогнозування перебігу та наслідків патологічного процесу. 
 14. Розробка та використання біометричних методів. 
 15. Структуризація знань, бази знань, організація пошуку та обробки знань, розповсюдження знань. 
 16. Сучасні інформаційні технології в медичній та біологічній освіті. Засоби самоосвіти.
 17. Теорія та практика дистанційної освіти.
 18. Проблеми побудови «суспільства знань».
 19. Інформатика, суспільство та національна безпека.
 20. Тенденції розвитку медичної та біологічної інформатики та інженерії.

За рішенням редакційної колегії до друку також можуть прийматися огляди з актуальних питань медичної інформатики та інженерії, описи перспективних наукових досліджень, рецензії, довідкові та інформаційні матеріали, навчально-методичні матеріали, оголошення щодо наукових заходів і повідомлення рекламного змісту.

Рішення щодо публікації приймається редакційною колегією на підставі результатів рецензування статей. Редакція не бере на себе зобов’язань щодо роз’яснення причин відмови від публікації статті. Надіслані до редакції матеріали авторам не повертаються. Рукописи мають представляти матеріали, що не були опубліковані раніше та не були подані до інших видань.

Веб-сторінка журналу на порталі Наукова періодика України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Mii/index.html

Включення до переліку фахових видань ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 27.05.2009, протокол № 1-05/2, Бюлетень ВАК України № 8, 2009, стор. 12.  Журнал включено до наукометричної бази Google Scholar.

Вимоги щодо підготовки рукопису

Рукописи повинні надсилатися в двох примірниках українською, російською чи англійською мовою і супроводжуватися файлами тексту (*.rtf або *.doc) та малюнків (*.jрg або *.tif) на дискеті чи диску. Електронна та паперова версії статті мають бути ідентичними. Електронна копія може бути надіслана також електронною поштою.

Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції -12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії тощо – до 5 сторінок.

До рукопису необхідно додати: (а) супровідний лист від керівника закладу (підрозділу), в якому виконувалася робота з рекомендацією до друку та (б) експертний висновок, завірений печаткою, щодо можливості відкритої публікації матеріалів дослідження. За відсутністю експертного висновку всю відповідальність за подану інформацію несуть автори. Вартість видавницьких послуг відшкодовують автори. Всі автори мають поставити підписи на першій сторінці статті.

Статті, що містять оригінальні матеріали досліджень, мають бути структуровані відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., оформлені з врахуванням рекомендацій ВАК України щодо публікації матеріалів дисертацій та з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

Усі одиниці фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно вимог групи стандартів ДСТУ 3651-97 "Одиниці фізичних величин"; у разі обґрунтованого використання несистемних одиниць вимірювання слід представити приклад їх переводу в систему СІ. Медична термінологія має відповідати Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10). Назви фірм, приладів, реактивів і препаратів наводити в оригінальній транскрипції.

Титульний аркуш:

 • УДК- у верхньому лівому куті.
 • Назва статті (по центру, жирно, кегль - 16). У назві статті не допускається використання скорочень.
 • Прізвище та ініціали (-а) автора(-ів) (по центру).
 • Повна назва установи.

Анотація: до 200 слів.

Ключові слова: до вісьмох слів.

Основна частина статті містить наступні розділи: Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота).

Мета дослідження. Матеріал і методи дослідження (викладення об'єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень з тваринами слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов'язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов'язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок). Результати й обговорення (викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами). Висновки. Перспективи подальших досліджень (подається бачення автора перспективності подальших шляхів до розв'язання проблеми, висвітленої у роботі). Література (друкується в порядку згадування джерел у квадратних дужках).

Весь текст повинен бути надрукований через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, кегль – 14, з одного боку листа на білому папері формату A4 (1800-2000 друкованих знаків на сторінці). Поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та знизу – 2,5 см. Текст набирати в одну колонку. Прийнятні формати текстового файлу: MS Word (rtf, doc).

Підзаголовки повинні бути надруковані прописними літерами, жирно.

Рівняння необхідно друкувати у редакторі формул MS Equation Editor, що входить до складу текстового редактора MS Word.

Список літератури повинен формуватися послідовно, в порядку появи посилання в тексті статті. Для оформлення посилань слід використовувати національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", що набув чинності 1 липня 2007 року.

Рисунки - шириною до 8 см або до 16 см кожен подаються на окремому аркуші. На зворотній стороні вказати номер рисунка, прізвище першого автора та підпис до рисунка (скорочено) та відмітки "Верх", "Низ". Усі рисунки повинні бути пронумеровані в порядку їх появи в тексті. Товщина осі на графіках повинна складати 0,5 pt, товщина кривої - 1,0 pt. Одиниці виміру на осях графіків повинні бути позначені після коми (не в круглих дужках). Рисунки повинні бути якісні, розміри підписів до осей та шкали - 10 pt при вказаних вище розмірах рисунка. Прийнятні графічні формати для рисунків: TІF, JPEG. Рисунки створені за допомогою програмного забезпечення для математичних і статистичних обчислень, повинні бути перетворені до одного з цих форматів.

Ілюстрації приймаються до друку тільки високоякісні. Підписи і символи повинні бути вдруковані. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. Невеликі за об'ємом ілюстрації можна розміщувати по ходу тексту статті.

Фотографії - повинні надаватися у вигляді оригінальних контрастних відбитків. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Не приймаються до друку негативи, слайди.

Таблиці повинні бути представлені на окремих аркушах. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Діаграми, графіки бажано створювати у Місгоsoft Ехсеl.

Підписи до рисунків і таблиць повинні бути надруковані в рукописі після списку літератури на окремому аркуші.

Розширена анотація до статті - подається двома мовами (наприклад, якщо основний текст статті написаний українською мовою, то дві розширені анотації подаються російською та англійською); обсяг – до 1 сторінки; містить: (а) назву статті, (б) прізвища та ініціали авторів, (в) електронні адреси авторів, (г) повна назва установи, (д) реферат статті до 400 слів, (є) ключові слова.

Інформація про авторів - подається на окремому аркуші і містить наступні відомості про кожного: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова адреса, телефон, факс і електронна пошта. Прізвище автора, з яким слід вести листування, має бути підкреслено.

Статті, оформлені без дотримання вищенаведених вимог, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією. Редакція залишає за собою право виправляти термінологічні та стилістичні помилки; за погодженням авторів усувати зайві ілюстрації та скорочувати текст.

Рукописи направляти за адресою:

 • вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112
 • Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,
 • Редакція журналу «Медична інформатика та інженерія» (кафедра медичної інформатики)
 • Електронна пошта: k-minf05@nmapo.edu.ua; mijournal@nmapo.edu.ua.

Публікація статей платна. Для очних аспірантів знижка 50%.

Оплата здійснюється після отримання повідомлення про позитивне рішення щодо публікації статті. 

Оплату за статті переказувати на розрахунковий рахунок:

Одержувач платежу:

 • ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
 • ЄДРПОУ 02010830,
 • Р/р 31252273210444 у ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012
 • ІПН 020108319187, номер свідоцтва 100120564.
 • Призначення платежу: За друкування статті (П.І.П. автора вказувати обов’язково).

Квитанції про оплату надсилати на адресу: 

 • Видавництво „Укрмедкнига”,
 • майдан Волi, 1, м. Тернопiль, 46001,
 • тел.: (+380 352) 434956, факс: (+380 352) 528009.

ПЕРЕДПЛАТА


Архів номерів

2015

1

2014

1

2

3

4

2013

1

2

3

4

2012

1

2

3

4

2011

1

2

3

4

2010

1

2

3

4

2009

1

2

3

4

2008

1

2

3

4Google Scholar

Index Copernicus

  Український реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»

Новини
30.06.2021  Вчені створили комп’ютер, що визначає біологічний вік мозку
29.06.2021  У Новій Зеландії планують заборонити тютюнопаління до 2025 року
25.06.2021  Зв’язок мозку та кишківника: мікрофлора нашого шлунку пов'язана з психічним станом
24.06.2021  Ген, який викликає розумову відсталість, виявили вчені
23.06.2021  Кава попереджає хвороби печінки – дослідження
22.06.2021  Скільки треба з'їсти чорниці, щоб знизити тиск і очистити судини
19.06.2021  Програвання нав'язливої мелодії в голові зміцнює пам'ять – дослідження
17.06.2021  Використання віртуальної реальності для лікування людей з розладами психічного здоров’я
16.06.2021  П'ять натуральних розріджувачів крові, які рятують від інсульту і тромбів
15.06.2021  Як генетичні фактори впливають на тривалість життя
14.06.2021  П'ять ознак нестачі магнію в організмі
11.06.2021  Науковці створили «електронний ніс» для діагностування раку
10.06.2021  Виявлено новий ген, що допоможе в лікуванні розсіяного склерозу
09.06.2021  Вживання жирної риби зменшує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу
08.06.2021  Мікрофлора кишківника впливає на регуляцію рівня глюкози в крові
07.06.2021  Вчені відкрили білок, який утворюється після інсульту та спричиняє нейродегенерацію
04.06.2021  Здоров'я імунної системи людини напряму залежить від концентрації непатогенних грибків в кишківнику
03.06.2021  Дієта з високим вмістом фруктози спричиняє пошкодження імунної системи
02.06.2021  Розлади імунної системи мозку приводять до розвитку психічних захворювань
01.06.2021  Пошкодження нервової системи при COVID-19 спричинене інфікуванням мозкових клітин - перицитів
HINARI
PubMed