Технічна підтримка

Про журнал

Журнал "Медична iнформатика та iнженерiя" засновано в 2007 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на iнформування працiвникiв галузi охорони здоров'я України, науковцiв, викладачiв медичних вищих навчальних закладiв, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю та громадськостi про результати наукових дослiджень з медичної iнформатики та iнженерiї, про сучаснi тенденцiї й процеси iнформатизацiї, що вiдбуваються в медичнiй галузi Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

Програмними цілями науково-практичного журналу "Медична інформатика та інженерія" є інформування працівників галузі охорони здоров’я та суміжних галузей України, науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, співробітників науково-дослідних інститутів медичного, фармацевтичного та біологічного профілів, громадськості про результати фундаментальних і прикладних досліджень із біомедичної інформатики та інженерії, про сучасні тенденції та процеси інформатизації, що відбуваються в народному господарстві України.

Журнал "Медична інформатика та інженерія" приймає до публікації статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, що містять оригінальні матеріали досліджень за такими темами:

1. Інформатизація системи охорони здоров’я. Тенденції розвитку медичної і біологічної інформатики та інженерії.

2. Медичні/біологічні інформаційні, експертні та інтелектуальні системи.

3. Інформаційні технології системних досліджень у медицині та біології.

4. Проблеми управління в медичних і біологічних системах.

5. Оптимізація управління процесами профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.

6. Телемедичні технології.

7. Математичне моделювання в медицині, фармації та біології.

8. Доказова медицина.

9. Медична інженерія та електроніка.

10. Інформаційні технології отримання, збереження, передавання та аналізу медичної та біологічної інформації.

11. Отримання й аналіз медичних і біологічних зображень і сигналів.

12. Комп’ютерна діагностика захворювань і комп’ютерне прогнозування перебігу та наслідків патологічного процесу.

13. Біометрика.

14. Структуризація знань, бази знань, організація пошуку, оброблення та розповсюдження знань.

15. Сучасні інформаційні технології в медичній і біологічній освіті. Засоби самоосвіти.

16. Теорія та практика дистанційної освіти.

17. Проблеми побудови "суспільства знань".

18. Інформатика, суспільство та національна безпека.

19. Системна біомедицина.

20. Новітні інформаційні технології в медичній науці, охороні здоров’я та практичній медицині: гібридна та віртуальна реальність, системи доповненої реальності, робототехніка, нанороботи.

21. Проблеми мобільної медицини

22. Штучний інтелект в охороні здоров’я.

23. Симуляційна медицина

24. Проблеми інформаційної асиметрії в охороні здоров’я

25. Застосування інформаційних технологій в охороні здоров’я та проблеми медичного права. Сучасна біоетика.

26. Тенденції розвитку доказової медицини.

27. Інженерія знань. Медичні та біологічні онтології.

28. Проблеми захисту медичної інформації. Цифрові двійники в охороні здоров’я.

За рішенням редакційної колегії до друку також можуть прийматися огляди з актуальних питань інформатики та інженерії в охороні здоров’я, біології, фармації, описи перспективних наукових досліджень, рецензії, довідкові, інформаційні та навчально-методичні матеріали, оголошення щодо наукових заходів і повідомлення рекламного змісту.

Рішення щодо публікації приймається редакційною колегією на підставі результатів рецензування статей. Редакція не бере на себе зобов’язань щодо роз’яснення причин відмови від публікації статті. Надіслані до редакції матеріали авторам не повертаються. Рукописи мають представляти матеріали, що не були опубліковані раніше та не були подані до інших видань.

Також редакційна колегія залишає за собою право відмовляти в публікації матеріалів, що містять ознаки плагіату.

Веб-сторінка журналу на порталі Наукова періодика України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Mii .

Включення до переліку наукових фахових видань України: категорія Б – галузь науки: медичні (11.07.2019), біологічні (15.10.2019), спеціальності: 222 (11.07.2019), 224 (11.07.2019), 091 (15.10.2019); наказ МОН України від 21.12.2015 № 1328 (медичні та біологічні науки); до переліку фахових видань ВАК України: постанова Президії ВАК України від 27.05.2009 № 1-05/2 (медичні науки); постанова Президії ВАК України від 10.11.2010 № 3-05/7 (біологічні науки).

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals, Google Scholar.

Web-site: http://inmeds.com.ua/periodics/mii/, http://www.tdmu.edu.ua.

Журнал видається на платформі Open Journal System із можливістю крос-реферування за умови правильного оформлення статей.

Google Scholar

Index Copernicus

Український реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»