Технічна підтримка

Головна

Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія"

 

Програмними цілями науково-практичного журналу "Медична інформатика та інженерія" є інформування працівників галузі охорони здоров’я та суміжних галузей України, науковців, педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, співробітників наукових установ медичного, фармацевтичного та біологічного профілів, громадськості про результати фундаментальних і прикладних досліджень із біомедичної інформатики та інженерії, про сучасні тенденції та процеси інформатизації, що відбуваються в народному господарстві України.

Журнал "Медична інформатика та інженерія" приймає до публікації статті, огляди, короткі повідомлення, листи до Редакції.

Вимоги до підготовки рукопису

До розгляду приймаються рукописи українською чи англійською мовами. Автори несуть академічну відповідальність за порушення академічної доброчесності. Всі автори мають поставити підписи на першій сторінці публікації. Вартість видавницьких послуг відшкодовують автори.

До рукопису необхідно додати такі матеріали, що надсилаються у форматі *.pdf, відскановані з роздільною здатністю не менше 150 dpi: 1) експертний висновок, завірений печаткою, щодо можливості відкритої публікації матеріалів дослідження; 2) незалежну рецензію на роботу; 3) узгодження про відсутність конфлікту інтересів; 4) довідку про перевірку на плагіат. За відсутності зазначених документів усю відповідальність за подану інформацію несуть автори.

Статті, що містять оригінальні матеріали досліджень, мають бути структуровані відповідно до вимог п. 3 постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1, оформлені з урахуванням рекомендацій МОН України до публікації матеріалів дисертацій і з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

Всі одиниці фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ). Одиниці фізичних величин; у разі обґрунтованого використання несистемних одиниць вимірювання слід представити приклад їх переводу в систему СІ. Медична термінологія має відповідати Міжнародній класифікації хвороб (10 та 11 переглядів). Назви підприємств, приладів, реактивів, діючих речовин лікарських засобів наводити в оригінальній транскрипції відповідно до вимог діючого в Україні законодавства.

На початку статті зазначаються:

УДК  у верхньому лівому куті.

Українською та англійською мовами:

– назва статті (по центру, жирно, кегль  14). У назві статті не допускається використання скорочень;

– ініціали та прізвище (-а) автора(-ів) (по правому краю);

– повна назва установи (курсивом);

анотація українською мовою: до 500 слів;

– розширений структурований реферат статті англійською мовою до 1800 знаків, що містить такі розділи: вступ (Background), матеріали та методи (Materials and methods), результати (Results), висновки (Conclusions);

ключові слова: до восьми слів.

ORCID кожного автора.

Основна частина статті містить такі розділи: Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота). Мета дослідженняМатеріал і методи дослідження (викладається об’єкт дослідження та методи, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності та можливості відтворення; якщо дослідження було рандомізованим, зазначається принцип рандомізації; окремо зазначаються пакети програмного забезпечення (рік, версія); наводиться посилання на номер і назву НДР або гранту; рекомендований обсяг розділу 250-500 слів). Результати та їх обговорення (викладається основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів). Висновки з даного дослідження та перспективи подальших шляхів до розв’язання проблеми.

Текст друкується через 1,5 інтервали без переносів, шрифт Times New Roman, кегль  14. Прийнятні формати текстового файлу: Місrоsoft (MS) Word (rtf, doc, docx). Одна сторінка тексту відповідає 250 словам або 1800 друкованих знаків без пробілів. Відступ абзацу  1,25 см за допомогою меню "абзац"; поля з усіх боків  2,5 см без колонтитулів і нумерації сторінок

Текст набирається в одну колонку.

У середині речення слід використовувати середнє тире "" з пробілами. Між числами використовується середнє тире без пробілів (приклад: 2021–2022). Довге тире "" у наукових статтях не вживається.

Число від відсотка відділяється за допомогою нерозривного пробілу за допомогою комбінації клавіш (Ctrl + Shift + Space (пробіл)).

В англомовному варіанті рукопису ціла частина числа відділяється від дробової за допомогою крапки (приклад: 1.25).

Пробіли не ставляться між: + (1+1); / (мг/кг); = (n=27); > і < (p<0,05), , ± та іншими математичними знаками.

Середні величини наводяться у вигляді М ± m, де М  середнє арифметичне, m  стандартна помилка середнього.

Підзаголовки повинні бути надруковані прописними літерами, жирно.

Скорочення та абревіатури мають уперше бути надані у вступі або матеріалах і методах та містити повну назву.

Посилання на літературу в тексті подаються числами в квадратних дужках у порядку зростання, через кому та пробіл між джерелами (приклад: [1, 4, 7-10]). Для оформлення посилань слід використовувати національний стандарт ДСТУ 8302:2015. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання.

У зв’язку з відмінністю національних стандартів оформлення літератури та вимог міжнародних баз необхідно оформлювати два списки літератури. Другий список літератури  References слід наводити після першого, наданого відповідно до національного стандарту. Роботи українською мовою повинні бути транслітеровані відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" від 27 січня 2010 р. № 55 із змінами. Виконані іншими мовами роботи, на які є посилання, повинні бути транслітеровані на англійську відповідно до системи British Standards Institution (BSI). Після транслітерованої назви роботи у квадратних дужках повинен бути переклад назви англійською. Назва наукового журналу в транслітерованому списку літератури має збігатися з транслітерованою назвою журналу, що зареєстровано за його включення до міжнародних баз даних. Роботи у списку, наданому латиницею, повинні бути представлені відповідно до вимог APA 6th (American Psychological Association, 6th Edition).

Рисунки  шириною до 8 см або до 16 см кожен, подаються в тексті та окремими файлами із зазначенням номера рисунка та підпису до нього. Рисунки нумеруються в порядку їх появи в тексті. Товщина осі на графіках повинна складати 0,5 pt, товщина кривої  1,0 pt. Одиниці виміру на осях графіків повинні бути позначені після коми (не в круглих дужках). Рисунки повинні бути якісні, розміри підписів до осей та шкали  10 pt при вказаних вище розмірах рисунка. Прийнятні графічні формати для рисунків: TІF, JPEG. Рисунки створені за допомогою програмного забезпечення для математичних і статистичних обчислень, повинні бути перетворені до одного з цих форматів.

Рівняння необхідно друкувати у редакторі формул MS Equation Editor, що входить до складу текстового редактора MS Word.

Ілюстрації приймаються до друку тільки високоякісні. Підписи та символи повинні бути вдруковані. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по ходу тексту статті.

Фотографії повинні надаватися у вигляді оригінальних контрастних відбитків. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення та метод фарбування матеріалу. Не приймаються до друку негативи, слайди.

Таблиці повинні мати короткі заголовки та власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Діаграми, графіки бажано створювати у Місrоsoft Ехсеl.

Інформація про авторів надається на окремому аркуші та містить такі відомості про кожного автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, службова адреса, телефон, електронна пошта. Прізвище автора, з яким слід вести листування, має бути підкреслено.

Збір та оброблення персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 р. № 2297-VI із змінами.

Інформація про конфлікт інтересів. Автори повинні розкрити потенційні та явні конфлікти інтересів, пов’язані з рукописом. Конфліктом інтересів може вважатися будь-яка ситуація (фінансові відносини, служба або робота в установах, що мають фінансовий або політичний інтерес до опублікованих матеріалів, посадові обов’язки тощо), здатна вплинути на автора рукопису та призвести до приховування, спотворення даних або зміни їх трактування. Наявність конфлікту інтересів у одного або декількох авторів не є приводом для відмови в публікації статті. Виявлене редакцією приховування потенційних і явних конфліктів інтересів із боку авторів може стати причиною відмови у розгляді та публікації рукопису.

 

Статті, оформлені без дотримання вищенаведених вимог, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлено редакцією. Публікація статей платна.

Редакція залишає за собою право виправляти термінологічні та стилістичні помилки; за погодженням авторів усувати зайві ілюстрації та скорочувати текст.

 

Рукописи направляти за адресою:

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112,

кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, редакція журналу "Медична інформатика та інженерія".

Електронна пошта: kiittdn.nuozu@gmail.com.